All entries for March 2006

March 30, 2006

Momemnto

امسال سال بارش من
باران من
برف من
تگرگ من است
امسال سال مرگ من است
بگو اگر مرثیه ای داری

ای دوست ای همیشه بهار
ای نگار ای یار
امسال سال پائیز من
امسال سال برگ ریز من است
بخوان اگر ترانه ای داری

امسال سال خاموشی
امسال سال فراموشی
امسال سال هم آغوشی من با تمام من است
یاد آر اگر خاطره ای داری
اگر خاطره ای داری

Reza–University of Warwick
Spring 2006


March 15, 2006

Silence of Cornpoppy

Behind the lonliness of these windows
what a row is made of my sorrows!
is any one here to open it to start a different story?
my heart is broken of this glass and so fed up of this curtain

my eyes staring on the road ,asks my heart:
"how long I have to be like this?
leaning against the wall , sitting in curse"

In my heart there is a window
in the color of silence
"silence"

Reza and nobody else
Midnight 15–03-2006
University of Warwick

پشت تنهایی این پنجره ها
چه به صف آمده غمهای دلم
یک نفر نیست مگر پنجره را باز کند
قصه دیدنم آغاز کند؟

دلم از پرده به جان آمد و از شیشه شکست

چشم من خیره به راه ز دلم می پرسد
آخه باید ز کجا تا به کجا
تا به کی تکیه به دیوار در این چله نشست؟

در دلم پنجره ای رنگ سکوت است
سکوت


Present

زیستن را تو بخوان
زيست خواندن گله نيست
زندگي نقش شدن مي طلبد
هر که اميد نشد در تن اين قافله نيست

گاه در حال سکون
جرم از جرم زمين بيشتر است
هر نفس
زندگي حرکت بي دغدغه مي خواهد و بس
گه سرابي در پيش گه خرابي در پس
خرم آنکس که دلش را نسپارد به هوس

زندگي رابطه هندسه نه
زندگي هندسه عاطفه است
زندگي دايره اي است احتياط
گاه غم را نتوان کرد محيط
گاه دل را نتوان کرد محاط

زندگي تجزيه اش تجربه است
زندگي لازمه اش ترکيب است
گاه با ظرفيت يک گل سرخ
حاصل جمع دو دوست
حاصلش پيوند است
هر که از عشق رهد در بند است

زندگي معرفت يکرنگي است
سادگي يعني عشق
زنگ تفريح محبت زنگي است
بين تنهايي و عشق

با همه تنهايي کفشها را بکنيم
پاي در آب زمان بگذاريم
خستگي را به تن آب دهيم
تا گل سرخي از اين جوي به اينجا برسد
يک سبد خاطره از خاطره ها برچينيم
زنگ تفريح به هم هديه کنيم

تابستان 1987


kiss

خاطره ای خوشتر از
زلف که تابش دهی
تشنه که آبش دهی
خسته که خوابش دهی
نرگس چشمی که اشک حلقه به قابش دهی

یا که به زیبائی
عشق که تابش دهی
آه جوایش دهی
مست شوی عقل را رنگ حجابش دهی
غرق شرابش کنی باده ی نابش دهی

نیست مگر دوست را
بوسه نابش دهی

1999 ,Edited 15–03–2006


یادگار

برگ می افتد مرگ می آید
دیر یا زود
آتشی از شعله خاموش
هیچ غیر از دود
زندگانی قطره قطره می شود تا رود

زندگی در رود هم جاری است
زندگی در دود هم جاری است
گاه نعش قاصدک در دود
گاه برگ غنچه ای در رود

رقص رقصان میرود تا اوج
لرزلرزان میرود با موج

خاطری میماند از آن رقص بر آن موج
یادگاری از سفر تا اوج

تابستان 1993


March 11, 2006

NowRooz

The Iranian New Year Celebration, or NOWROOZ (Now=new , Rooz=day) , always begins on the first day of spring In the harmony with the rebirth of nature, Nowrooz ceremonies are symbolic representations of two ancient concepts – the End and the Rebirth; or Good and Evil. A few weeks before the New Year, Iranians clean and rearrange their homes. They make new clothes, bake pastries and germinate seeds as sign of renewal. The ceremonial cloth is set up in each household.

The origins of NowRooz are unknown, but they go back several thousand years predating the Achaemenian Dynasty.

On the eve of last Wednesday of the year, literally the eve of Red Wednesday or the eve of celebration, bonfires are lit in public places with the help of fire and light, it is hoped for enlightenment and happiness throughout the coming year. People leap over the flames, shouting and singing this song (hey fire , give me your red goodness , take and burn my yellow badness).

A few days prior to the New Year, a special cover is spread on to the Persian carpet or on a table in every Persian household. This ceremonial table is called cloth of seven dishes, (each one beginning with the Persian letter seen = S ). The number seven has been sacred in Iran since the ancient times, and the seven dishes stand for the seven angelic heralds of life-rebirth, health, happiness, prosperity, joy, patience, and beauty.

The symbolic dishes consist of:

1-Sabzeh- or sprouts, usually wheat or lentil representing rebirth.
2-Samanu- is a pudding in which common wheat sprouts are transformed and given new life as a sweet, creamy pudding and represents the ultimate sophistication of Persian cooking.
3-Seeb- means apple and represents health and beauty.
4-Senjed the sweet-, dry fruit of the Lotus tree, represents love. It has been said that when lotus tree is in full bloom, its fragrance and its fruit
make people fall in love and become oblivious to all else.
5-Seer- which is garlic in Persian, represents medicine.
6-Somaq- sumac berries, represent the color of sunrise; with the appearance of the sun Good conquers Evil.
7-Serkeh- or vinegar, represents age and patience.

A year is exactly 365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds (exact time that earth turns around sun), so there is an exact moment that earth moves back from its orbital and a new year starts , the Persian calculate this
exact moment and everybody sitted around the cloth of 7 S waiting for that moment (new year moment) , counting the seconds , then usually a gun fire , or a kind of special load music (drum and trumpet) from Radio/TV anounce that , and people around say congratulations to each other with hugs or kisses, and give presents to each other.
(so although the new year day officially starts from 24:00 pm , but the real new year moment changes every year and thats why Persian calendar is so pricise , This year -1385 Persian-Islamic Calendar or 2565 Persian Empror Calendar that moment would be on 20th March 2006 , 18:25:35 London time – in some countries it would be 21th March because of time differences) .

Celebrations all around the world have one message – find one more common reason to enjoy your life and share it.


March 03, 2006

Mind

Master key of my mind is missing
Is it with you ? tell me please
No need to return , keep it with ease
Good to keep the mind where your love is

28–02-2006
Reza


March 2006

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Feb |  Today  | Apr
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      

Search this blog

Tags

Galleries

Most recent comments

  • glad someone looked at it after only 15 years !!! ha ha … well , give it a go !! by Reza Shahrjerdi on this entry
  • I wonder if this still works…. by Peter O'Brien on this entry
  • Reza? What did you do exactly? I don't understand! I just want to see you happy, Azadeh by Azadeh on this entry
  • So beautiful. My dear friend. don't worry. It's for you and just for you. send your boat in the rive… by Majid on this entry
  • by mitra on this entry

Blog archive

Loading…
Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXIX