May 03, 2008

Rechtspraak en de EU: hoeveel macht voor activistische rechters?

Staat de Europese Commissie in de komende jaren een nieuwe serie gezichtsbepalende rechtzaken te wachten?

Het Brussel-blog van opinieblad Elsevier berichtte vorige week dat permanente vertegenwoordigers van de Tweede Kamer in Brussel alvast een voorschot hebben genomen op de nieuwe spelregels zoals vastgelegd in het nog niet geheel door alle nationale parlementen geaccepteerde Lissabon-verdrag. Ze zijn in gesprek gegaan met collega-permanente vertegenwoordigers over het coördineren van een nieuw wettelijk gereedschap die het tegenhouden van Europese regelgeving makkelijker maakt. Als een meerderheid aan nationale parlementen onoverkomelijke bezwaren opwerpt kan deze regelgeving worden tegengehouden. Deze procedure heet in het verdrag de “oranje kaart-procedure” en is voor een kleine lidstaat als Nederland een welkom middel om al te assertief wetgevend gedrag vanuit Brussel tegen te gaan.

Vraag vóór alles is natuurlijk, welk soort bezwaar ontvankelijk wordt geacht. Een nationaal parlement mag zijn oneensheid nog zó welbespraakt en overtuigend voorleggen aan collega-parlementen, de procedure moet wel op een bepaald principe rusten wil het de Europese Commissie niet in de wielen rijden. De Nederlandse delegatie leest in het in het verdrag vastgelegde protocol de principes van subsidiariteit en evenredigheid. Subsidiariteit is geen nieuw thema. Al bij de oprichting van de Europese Unie werd hierover gerept en in het Verdrag van Amsterdam in 1996 werden nog wat maatregelen genomen om de nationale greep ferm in de hand te houden.

Het is het evenredigheidsprincipe waarop wij onze aandacht moeten vestigen. Elsevier-columnist De Hen beschrijft het als volgt: “Evenredigheid betekent: zijn de maatregelen niet zwaarder dan strikt nodig is om het probleem op te lossen?” om vervolgens direct duidelijk te maken dat dit principe niet geheel oncontroversieel is. Anders dan subsidiariteit, wordt het namelijk niet geheel als procedureel, doch meer als inhoudelijk bezwaar gezien. Veel nationale parlementariërs zien daarom niet zoveel mogelijkheden in dergelijke bezwaarvoering.

De werkelijkheid ligt natuurlijk wel iets anders. Want laten we wel wezen, is het subsidiariteitsprincipe niet ook overduidelijk een subjectief en uiteindelijk politiek getint thema? Op welk niveau kan een probleem het best aangepakt worden? Of het efficiëntst? Ongetwijfeld bestaan er bovendien situaties waar “best” en “efficiëntst” niet inwisselbaar gebruikt kunnen worden. “Goed” is een waarde-oordeel, en dus politiek.

Zo bekeken ligt het principe van evenredigheid direct in dezelfde lijn der retoriek. Goed, efficiënt, proportioneel. En om er nog zo’n term naast te gooien: dat lijkt me niet meer dan redelijk. Wie het wettelijke recht krijgt bezwaar aan te tekenen moet ook het recht hebben dat breed te baseren op basis van relevante argumenten. Helaas, wat relevant is, daar is niet iedereen het over eens. Zo zou de oranje kaart-procedure in de toekomst tot interessante rechtzaken aan het Europees Gerechtshof kunnen leiden. Gezien het track record van de Europese rechters heeft de Europese Commissie daar geen slecht kans gelijk te krijgen. Hetgeen uiteraard niet zonder gevolgen blijft voor de ontwikkeling van EU-beleid.

Maar, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Eerst moet het Verdrag van Lissabon nog langs alle nationale parlementen, en een Iers referendum.


- No comments Not publicly viewable


Add a comment

You are not allowed to comment on this entry as it has restricted commenting permissions.

May 2008

Mo Tu We Th Fr Sa Su
Apr |  Today  | Jun
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   

Search this blog

Galleries

Most recent comments

  • fine job keep it up by Samson mwita simangwi on this entry
  • This is my solution. My basin has 2 taps! I have on the left a mixer tap with hot and cold water fro… by Sebastian on this entry
  • Reasons why I hate mixer taps – and always install two taps in my home: 1) When rinsing my teeth, I … by Jules on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry
  • ANNOUNCEMENT! It has been discovered that there is more to life than mixer taps!!! by mini on this entry

Blog archive

Loading…

Not signed in
Sign in

Powered by BlogBuilder
© MMXXII